یافته‌های جدید درباره عوامل ژنتیکی چاقی

0
396

به گزارش ایسنا، چاقی معضلی بهداشتی است که شیوع آن به شکل فزاینده‌ای در سرتاسر جهان رو به گسترش است. این مشکل به تنهایی می‌تواند زمینه ساز بروز بیماری‌های متعدد غیرواگیر؛ از ابتلا به دیابت و مسائل قلبی عروقی گرفته تا بروز مشکلات ارتوپدی و حتی برخی انواع سرطان‌ها باشد.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﮐﻪ چاقی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و شرایط ﻣﺤﯿﻄﯽ مختلف از جمله سبک زندگی فرد است. بر اساس مطالعات انجام شده، ﺑﺮرﺳﯽ‌ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ژن موسوم به MC4R ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ژن‌ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ مؤثر در بروز ﭼﺎﻗﯽ اﺳﺖ.

به گفته دکتر مریم دانشپور، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ عدم انجام ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ژن در ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در مقیاس وسیع، در یک طرح مطالعاتی ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ آن و نیز ارتباط آن با فاکتورهای مرتبط با چاقی در افراد شرکت کننده در مطالعه ژنتیک کاردیومتابولیک تهران مورد بررسی قرار گرفت.

این متخصص ژنتیک انسانی افزود: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، چندین تغییر ژنتیکی در این ژن با افزایش نمایه توده بدنی و اندازه دور کمر در افراد بزرگسال (سن بیشتر یا برابر با ۲۰ سال) ارتباط مثبت معنی دار نشان داد. همچنین، یک تغییر ژنتیکی که در ناحیه پایین دست این ژن قرار دارد، با کاهش میزان BMI و اندازه دور کمر ارتباط مثبت معنی‌دار نشان داد.

به گفته محققان، مطالعاتی از این دست بیانگر گشوده شدن چشم‌اندازی جدید در خصوص شناخت پیش از موعد چاقی و نیز گام‌هایی نخستین در مسیر یافتن مداخلات درمانی برای حل این بیماری است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید